โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ