ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัย ของผู้เรียน

03 B003 โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

04 B004 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

05 B005 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

06 B006 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบ Online

07 B007 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา  V-Cop

08 B008 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้วยระบบ RMS

B009 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ TOPUP ร้านกาแฟ

B010 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา

B012 โครงการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 - 2570

B013 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 64

B014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ระบบ RMS

B015 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 66

B016 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2564

B017 โครงการ จิตอาสา เนื่องในโอกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (สนับสนุนซุ้มอาหาร)

B018 โครงการประเมินการให้บริการงานสาระสนเทศประจำปีงบประมาณ 2565

B019 โครงการเตรียมประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B020 โครงการถ่ายทอดการปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

B021 โครงการนักขาย NEW Gen

 

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

04 B004 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

05 B005 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

07 B007 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

B012 โครงการสรุปแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 65

B014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปี 67

B015 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี 2565

B016 โครงการประเมินการให้บริการงานสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

B017 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B018 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

B020 โครงการนักขาย New Gen

B021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลเทคโนโลยีสมัยใหม่

B023 โครงการจ้างครูผู้สอนต่างประเทศ

01 B001 โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

02 B002 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสัมมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์งานวิจัยของผู้เรียน

03 B003 โครงการการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา

04 B004 โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

05 B005 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-Cop

06 B006 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียน(RMS)

B007  โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ

B008  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยระดับสถานศึกษา

B009 โครงการลงนามความร่วมมือจับคู่ธุรกิจร่วมกับสถานประกอบการ

B010  โครงการสรุปแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 66

B011 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568

B012 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

B013 โครงการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ฯ

B014 โครงการอิฐบล็อคประสานที่มีส่วนผสมเถ้ากะลาปาล์มน้ำมัน

B015 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

B016 โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์บ่มเพาะ