ฝ่ายวิชาการ

01 D001 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่

02 D002 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2564

03 D003 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

04 D004 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับระดับ ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

D005 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

06 D006 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะปรับปรุงรายวิชา

9 D009 โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564

12 D012 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

13 D013 โครงการขยายและจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

14 D014 โครงการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถอาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน

15 D015 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาและม.ปลาย (ทวิศึกษา)

16 D016 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและม.ต้น(ห้องเรียนอาชีพ)

18 D018 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรแกนมัธยม

19 D019 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

D020 โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับอศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

D022 โครงการเตรียมรับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

D023 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D024 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

D025 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี

D028 โครงการนิเทศการเรียนการสอน

D031 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

D032 โครงการศึกษาการใช้ครุภัณฑ์เพื่อการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565

D033 โครงการวิทยาศาสตร์ ( ผลิตตัวหนอนจากกากกะลาปาล์ม )

D036 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

D037 โครงติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอนครู ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีการศึกษา 2564

D038 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

D039 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

D041 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมาตรฐานอาชีพการโรงแรม

D042 โครงการพัฒนาศักยภาพครูนิเทศก์

D043 โครงการซ่อมครุภัณฑ์สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

D044 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน

05 D045 โครงการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพื่อการมีงานทำ

D045 โครงการห้องปฏิบัติการงานแม่บ้านโรงแรม

D047 โครงการพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้สู่ทักษะการปฏิบัติงานในทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

D048 โครงการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นการใช้งานและควบคุมอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น

D049 โครงการพัฒนาทักษะการจัดทำฐานข้อมูลการเรียนการสอน (ตารางสอน)ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

D050 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผู้เรียนฝึกอาชีพผ่านระบบโปรแกรมรายงานฐานข้อมูล (DVE Data)

D051 โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ infographic (canva) ในงานสำนักงาน

D052 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบต่อเนื่อง (Block Course)  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

D053 โครงการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรระยะสั้น การประกอบไมโครคอมพิวเตอร์

01 D001 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่

02 D002 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

03 D003 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

04 D004 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

05 D005 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

06 D006 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

07 D007 โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

09 D009 โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565

10 D010 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

11 D011 โครงการบริหารจัดการชั้นเรียนของครู

12 D012 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

13 D013 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

14 D014 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

15 D015 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ

17 D017 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

D018  โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษา ระดับ อศจ.ระดับภาค ระดับชาติ

D019 โครงการเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

D020 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D021 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

D022 โครงการพัฒนาโรงฝึกงานตัวถังและสี

D024 โครงการนิเทศการเรียนการสอน

D028 โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์

D029 การประเมินโครงการขยายและพัฒนาศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

D030 การประเมินโครงการศูนย์ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตราฐาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

D031 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพตามมาตรฐานอาชีพการโรงแรม

D034 โครงการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

D035 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล.

D036 โครงการบูรณาการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

D037 โครงการลงนามความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก

D038 โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา(รายวิชาโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2565

D039 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ผูกผ้าประดับในงานพิธี

D040 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การประกอบไมโครคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบปฏิบัติการ

D041 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

D042 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม Master Cam และการใช้เครื่อง CNC

01 D001 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา+เอสโซ่

02 D002 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2567

03 D003 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

04 D004 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(v-net)

05 D005 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ (ทวิภาคี)

06 D006 โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (ปรับปรุงรายวิชา)

07 D007 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ

08 D008 โครงการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2566

09 D009 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

10 D010 โครงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

11 D011 โครงการขยายและพัฒนาศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

12 D012 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรนอกระบบ

13 D013 โครงการพัฒนาห้องสมุดออนไลน์

D014 โครงการเตรียมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

D015 โครงการลงนามความร่วมมือ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (MOU)

D016 โครงการนิทรรศการแสดงผลงาน show&share

D017 โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

D018 โครงการอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ

D019 โครงการจัดทำแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ

D020 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยี

D021 โครงการแสดงผลงานของนักเรียน นักศึกษา (รายวิชาโครงการ) ประจำปีการศึกษา 2566

D022 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

D023 โครงการปรับปรุงพื้นที่ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

D024 โครงการห้องเรียนคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลานเชน

D025 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทร

D026  โครงการอาชีวศึกษาวิธีพุทธ

D027 โครงการส่งเสริมความเป็น Excellent สาขาไฟฟ้ากำลัง

D028 โครงการนิเทศการเรียนการสอนหลักสูตรนอกระบบ

D029  โครงการจัดทำผ้าคลุมเครื่องจักร สาขาช่างกลโรงงาน

D030 โครงการจัดหาเครื่องปั๊มลม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

D031 โครงการการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมบัญชี Express

D032 โครงการส่งเสริมความเป็น Excllent Center สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

D033 โครงการเปิดการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง)

D034 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแบบโรงเรียนในโรงงานที่ส่งผลต่อทักษะจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

D035 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน