สาขาวิชาการโรงแรม

นางสาวอัศราพร แสนสุด

นางสาวณัฐริกา โมอ่อน

นายศักดิ์สิทธิ์ เทียนศรี