สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายจเด็ด รัศมิทัต

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวัฒนกิจ

นางสาวสุรารักษ์ พลอยบุษย์

นางสาวโสภิดา ซื่อสุนทร

นางสาวปวรวรรณ ทองถึก

นายศุภวิชญ์  จงทอง