สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวพนิดา ชมยินดี

นางสาวสุวดี สายสกล

นางสาววีณา ใจเพชร

นางอุษา ไชยบุรินทร์

นางสาวธนิดา เสน่หา