สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายดิเรก ไชยทองงาม

นายเชิดพงศ์ จันทรวัฒนกิจ

นายอาทิตย์ ศุภมงคลสถาพร

ว่าที่ร้อยตรีชนนิกานต์ มั่งอุตม์

นายบุรินทร์ พุฒทอง

นายชนาธิป อังอำนวยโชค

นางสาวอนงค์ บัวทอง