สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ร้อยตรีนฤพนธ์ ใหญ่ยงค์

นางบวรลักษณ์ สูงกิจบูลย์

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุงปัน

นายเกรียงศักดิ์ อนุศิลป์