สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายจรัญ มนัส

นายนิวัฒน์ วิฑูรย์พันธ์

นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์

นางสาวเกษร สาระบูลย์

นายอภิวัฒน์ อนุรักษ์