สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายจิตวัฒนา บุญเลิศ

นายองค์อาจ รุ่งเรือง

นางสาวอรรธิกา อยู่เอี่ยม

นายเทวนาถ สุดใจ