สาขาวิชาช่างยนต์

นายกมล ดิษฐาพร

นายสุทัศน์ โวงประโคน

นายคณิต อินทะใจ

นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น

ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์ คำเกิ่ง

นายฑีปกรณ์ หัสดำ

นายวรินทร สายสกล

นายไกรสร คงคา