ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

งานสวัดิการนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน